بیمه مشاغل خانگی
بیمه مشاغل خانگی

بيمه مشاغل خـانگـی

مشمولين :
دراجراي بند «5 «ماده «7 «قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 22/2/89 مجلس شوراي اسلامي و ماده «9 «دستورالعمل اجرائي مربوطه مصوب 23/8/89 ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي شاغلين كسب و كار خانگي اعم از مستقل ، پشتيبان و افراد تحت پوشش در صورتي كه مشمول مقررات خاص ديگري قرار نداشته باشند از تاريخ 23/1/1390 طي بخشنامه 669 امور فني بيمه شدگان مشمول مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند.

توجه :
به استناد ماده «2 «قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و بند «1 «از ماده «2 «دستورالعمل اجرائي مربوطه صرفاً عضو يا اعضاء خانواده كه حائز شرايط مقرر در قانون و آئين نامه مزبور مي باشند ودر فضاي مسكوني به كسب و كارخانگي اشتغال به كار دارند مشمول اين بخشنامه بوده و افرادغيرعضوخانواده ازشمول مقررات مورد اشاره خارج مي باشند. همچنين مشمولين صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير ازشمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانين ومقررات مربوط به صندوق يادشده خواهند بود.

مرجع معرف شاغلين كسب و كار خانگي :
معرفي شاغلين كسب و كار خانگي توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اج تماعي و يا واحدهاي تابعه صورت مي پذيرد.

شرايط سني بيمه شاغلين كسب و كار خانگي :
حداكثر سن جهت پذيرش درخواست و عقد قرارداد بيمه براي مردان و زنان به ترتيب 50 و 45 سال است كه درغير اين صورت متقاضي مي بايست 2 برابر مازاد سني مقرر داراي سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي باشد.

به عنوان مثال چنانچه مردي در تاريخ ارائه تقاضا 52 سال سن داشته باشد، مي بايست 4 سال سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان را دار باشد.
بديهي است افرادي كه سن آنان در هنگام ارائه تقاضا كمتر از سنين مذكور باشد، درخواست آنان در
صورت احراز ساير شرايط مقرر قابل قبول خواهد بود .

نرخ حق بيمه و حمايتهاي بيمه اي :
متقاضي مي تواند با انتخاب يكي از نرخ هاي زير از حمايتهاي بيمه اي مربوطه بهره مند شود:
* نرخ 14 ) %12 %سهم بيمه شده + 2 %سهم دولت ) شامل بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي
* نرخ 16 ) %14 %سهم بيمه شده + 2 %سهم دولت ) شامل بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي* نرخ 20 ) %18 %سهم بيمه شده + 2 % سهم دولت ) شامل بازنشستگي ، فوت و ازكارافتادگي 

دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه :
چنانچه شاغلين كسب وكارخانگي سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي نداشته باشند، ميتوانند دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه خود را بين حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و حداكثردستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نمايند.

در صورتي كه متقاضي داراي سابقه پرداخت حق بيمه قبلي به مدت 360 روز و يا بيشتر نزد سازمان
تامين اجتماعي باشد، ميانگين مبناي پرداخت حق بيمه وي در آخرين 360 روز به عنوان مبناي پرداخت حق بيمه ، ملاك عمل قرارمي گيرد.

خدمات درماني :
بر اساس تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل اجرائي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي برخورداري از خدمات درماني شاغلين كسب و كار خانگي در قالب بيمه پايه ايرانيان خواهد بود و بر طبق ضوابط مذكور معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همكاري وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اعتبار مورد نياز بيمه درمان مشمولين را در بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و نسبت به پرداخت آن به صندوق بيمه گر اقدام نمايد . بدين ترتيب مشمولين واجد شرايط ضمن برخورداري از معافيت در پرداخت حق بيمه سهم درمان ، مي توانند از خدمات درماني بيمه همگاني كشور بهره مند شوند.

توجه :
درصورتي كه افراد معرفي شده با پرداخت حق سرانه درمان مقرر متقاضي بهره مندي از خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي باشند ارائه حمايت درماني به آنان همانند ساير بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزد ميسر خواهد بود در اين صورت مشمولين مي توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب براي خود و هريك از افراد تحت تكفل قانوني ، با دريافت دفترچه درماني از كليه امكانات مراكز درماني ملكي سازمان تأمين اجتماعي در سراسر كشور و نيز امكانات مراكز تشخيصي ، درماني و داروئي طرف قرارداد اين سازمان استفاده نمايند.

* ميزان سهم بيمه شده از هزينه درمان كه فرانشيز ناميده مي شود، براي خدمات پزشكي سرپائي 30 % و براي خدمات درماني بستري 10 % است .

مرکز تخصصی آموزش و اعطای مدرک بین المللی مهارت های هنری ایران

بیمه مشاغل خانگی