مجوز مشاغل خانگی ساخت ساز مدرن

Manufacturer of musical instruments Home Business License
5
0 دیدگاه

مجوز مشاغل خانگی ساخت ساز مدرن

تاییدیه مستقل مشاغل ساخت ساز مدرن

مجوز فعالیت مشاغل در خانه

نهاد صادر کننده : وزارت کار

اعتبار مجوز : پنج سال

مدارک مورد نیاز:

گواهینامه مهارت ، عکس پرسنلی ، شماره همراه بنام متقاضی